วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนพิจิตร 1 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ


การเลือกพื้นที่ ผักบุ้งเป็นพืชผสมตัวเองเป็นหลัก สามารถผสมข้ามตามธรรมชาติบ้าง ควรเว้นระยะห่างจากแปลงผักบุ้งพันธุ์อื่น อย่างน้อย 100 เมตร
การเพาะกล้า เพาะกล้าในแปลง เมื่ออายุกล้า 1 เดือน ย้ายลงปลูกในแปลง โดยตัดส่วนยอดออกครึ่งหนึ่ง (การปลูกโดยการเพาะกล้าแล้วตัดยอด จะเป็นการกระตุ้นให้มีการแตกแขนงมากขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันทุกต้น ซึ่งถ้าผักบุ้งจีนแต่ละต้นแตกแขนง หรือทอดยอดจากต้นในเวลาใกล้เคียงกัน เมื่อถึงช่วงการออกดอกติดเมล็ดผักบุ้งจีนจะมีเมล็ดที่สมบูรณ์ เก็บเกี่ยวได้ในเวลาใกล้เคียงกัน แต่สามารถปลูกด้วยเมล็ดในแปลงได้โดยตรงและตัดยอดในแปลงภายหลัง) พื้นที่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ 1 - 2 กก. รดน้ำเช้า-เย็น
การเตรียมดิน ไถดินลึก 30 - 40 ซม. ตากดินทิ้งไว้ 2 - 3 สัปดาห์ แล้วไถพรวนอีก 1 - 2 ครั้ง เก็บวัชพืชออก ถ้าดินมี pH ต่ำ ให้ปรับสภาพของดินโดยใช้ปูนขาว ประมาณ 200 - 300 กก./ไร่ ทิ้งไว้ 1 - 2 สัปดาห์ ควรใส่ปูนขาวก่อนปลูกอย่างน้อย 15 วัน
การปลูก ยกแปลงให้สูง เตรียมแปลงปลูกขนาด 2 x 10 เมตร ระยะระหว่างแปลง 1 เมตร เพื่อความสะดวกต่อการม้วนเถาตอนเก็บเกี่ยว และลดแรงงานในการจัดเถาผักบุ้ง ใช้ระยะระหว่างต้น 0.50 เมตร ระยะระหว่างแถว 0.50 เมตร ขุดหลุมตามระยะปลูกลึก 20 ซม. ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกในอัตรา 2 ตันต่อไร่ หินฟอสเฟต อัตรา 100 กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15 -15 -15 อัตรา 50 กก./ไร่ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา อัตรา 100 กก./ไร่ หว่านให้ทั่วแปลง ซึ่งการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา จะช่วยป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้ นำต้นกล้าที่ตัดส่วนยอดออกแล้ว มาปลูกในแปลง 2-3 ต้นต่อหลุม รดน้ำให้ชุ่มทันทีหลังปลูก
การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13 -13 - 21 อัตรา 30 กก./ไร่ เมื่อเริ่มติดเมล็ด
การให้น้ำ ในระยะแรกเมื่อปลูกลงแปลงควรให้น้ำทุกวัน เมื่อโตขึ้นให้สังเกตความชื้นของดิน ถ้าดินมีความอุ้มน้ำดีอาจเว้นระยะการให้น้ำได้หลายวัน หลังปลูก 2 เดือน หลังจากออกดอกและติดฝักแล้ว งดการให้น้ำ
การกำจัดวัชพืช ควรมีการพรวนดินและกำจัดวัชพืช ก่อนที่จะแตกแขนงทอดยอด
การตรวจสอบลักษณะที่ผิดปกติ ตรวจสอบ 2 ระยะ คือ ระยะกล้า และระยะที่ดอกบาน หากพบลักษณะต้นและดอกที่ผิดสังเกตให้ถอนทิ้งทันที (ดอกผักบุ้งจีนพิจิตร 1 มีสีขาว)
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ หลังจากปลูกได้ 3 เดือน เมล็ดจะเริ่มแก่และเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ โดยสังเกตจากใบผักบุ้งจีนจะมีสีเหลืองเถาเริ่มเหี่ยว หยุดการออกดอก ฝักที่ติดเมล็ดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เมื่อฝักเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งไร่แล้ว ให้นำจอบมาถากที่โคนต้นทิ้งไว้ 2-3 วัน ต่อจากนั้นให้ม้วนเถาผักบุ้งจีนมากองรวมกันผึ่งแดดไว้จนแห้ง
การทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ หลังจากตากเถาจนแห้งสนิทดีแล้ว นำเถาผักบุ้งจีนที่ม้วนไว้ไปนวดเมล็ดออกจากฝัก แล้วทำความสะอาดเมล็ด คัดเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ ถูกแมลงทำลายและสิ่งเจือปนออก ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดโดยการทดสอบความงอก เมล็ดต้องมีความงอกมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (อัตราความงอกมาตรฐาน) เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ในภาชนะที่แห้ง ปราศจากความชื้น ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ในพื้นที่ 1 ไร่ ในที่ดอนจะให้ผลผลิตประมาณ 200 กก.และที่ลุ่มจะให้ผลผลิตประมาณ 300 กก. ผลผลิตขึ้นอยู่กับพันธุ์ผักบุ้ง สภาพแวดล้อมและการปฏิบัติดูแล