วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553

มะเขือยาวพิจิตร 1

มะเขือยาวพิจิตร 1
ปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร(เดิม) ให้ผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวได้เร็ว 45 วันหลังปลูก ผลมีสีเขียวอ่อน ลักษณะเรียวยาว เป็นมัน ตรงตามความต้องการของตลาด

การปลูกมะเขือยาว
http://as.doa.go.th/hort/database/framehom_files/vegetable/makepro.htm

ผักบุ้งจีนพิจิตร 1

ผักบุ้งจีนพิจิตร 1

ลักษณะดีเด่น

1. ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้าประมาณ 13 % ผลผลิตโดย เฉลี่ย 3,415 กก./ไร่
2. มีใบแคบเรียวยาว ตรงกับความต้องการของตลาด ลักษณะใบชูตั้ง
3. ลำต้นมีสีเขียวอ่อน ไม่มีการทอดยอดก่อนการเก็บเกี่ยว ไม่มีการแตกแขนงที่โคนต้น ลักษณะลำต้นสม่ำเสมอกัน ทำให้สะดวกและประหยัดแรงงานในการตัดแต่งใบและแขนงที่โคนต้นก่อนนำส่งตลาด


ประวัติการปรับปรุงพันธุ์

http://as.doa.go.th/hort/new/breeding/pakbuk.htm

ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์ดี

การผลิตพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อผลิตพันธุ์พืชที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน จำหน่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อปลูกเป็นพันธุ์ขยาย

2.เพื่อผลิตพันธุ์พืชที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานภายนอก

3.เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน และภัยธรรมชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ และต้นกล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพตรงตามพันธุ์ ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถใช้เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ และต้นกล้าพันธุ์ปลูกขยายพันธุ์ต่อไป เป็นการลดต้นทุนการผลิต

2.สามารถนำเมล็ดพันธุ์ที่สำรองไว้ไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

ราคาจำหน่ายพันธุ์พืช

มะม่วง

ราคาต้นละ

25

บาท

มะขาม

ราคาต้นละ

25

บาท

มะม่วงหิมพานต์

ราคาต้นละ

15

บาท

มะละกอ

ราคากิโลกรัมละ

3,000

บาท

พริก

ราคากิโลกรัมละ

1,500

บาท

มะเขือเทศ

ราคากิโลกรัมละ

2,000

บาท

มะเขือเปราะ

ราคากิโลกรัมละ

300

บาท

มะเขือยาว

ราคากิโลกรัมละ

400

บาท

ผักบุ้งจีน

ราคากิโลกรัมละ

100

บาท

ถั่วฝักยาว

ราคากิโลกรัมละ

100

บาท

ติดต่อได้ที่
โทรศัพท์

0-4581-4581โทรสาร

0-4581-4561

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

เกษตรดีที่เหมาะสมมะม่วงแก้ว

เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมะม่วง
http://as.doa.go.th/plant/gap/gap_Mango.html

เกษตรดีที่เหมาะสมถั่วฝักยาว

เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วฝักยาว
http://as.doa.go.th/plant/gap/gap_Yarb-long%20Bean_1.html

เกษตรดีที่เหมาะสมมะเขือเทศ

เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมะเขือเทศ
http://as.doa.go.th/plant/gap/gap_Tomato_1.html

เกษตรดีที่เหมาะสมพริก

เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพริก เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
http://as.doa.go.th/plant/gap/gap_Chilli_1.html

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

เกษตรกรมาดูงานผลิตเมล็ดพันธุ์พริกหัวเรือ ศก.13

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2553 มีเกษตรกรพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 72 คน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เขตอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มาจัดอบรมเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนพริก และศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกหัวเรือเบอร์ 13 และ 25 หลังจากเกษตรกรได้ลงไปดูในแปลง และเห็นผลผลิตแล้ว เกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก พร้อมใจจะเปลี่ยนพันธุ์ปลูกจากพันธุ์จินดาพื้นเมือง ซึ่งเกษตรกรมีปัญหาการระบาดของโรคจนไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ มาเป็นพันธุ์หัวเรือ ศก.13 วันนั้นเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์พริกไป 6 กิโลกรัมกว่าๆ และได้เป็นวิทยากร เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ด้วยเช่นกัน

เป็นวิทยากร


ช่วงวันที่ 9- 12 กุมภาพันธุ์ 2553 ได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากร เรื่อง ผักสวนครัวรั้วกินได้ ให้กับเกษตรกร โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาราษีไศล จำนวน 9 ครั้ง ต้องพูดครั้งละ 2 ชั่วโมง ช่วง 8 ครั้งแรก ต้องพูด 2 ครั้ง ( 2 สถานที่)ต่อวัน เป็นการพูดมากและยาวนานที่สุดในชีวิต (ยืนพูดตลอดเวลา) คอแห้งผาก จนไม่มีน้ำลายจะกลืน แต่ก็มันส์ดี วันแรกยังไม่คล่อง วันต่อมาติว่าให้เวลาน้อยไปหน่อย (อิอิ)