วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553

ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์ดี

การผลิตพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อผลิตพันธุ์พืชที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน จำหน่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อปลูกเป็นพันธุ์ขยาย

2.เพื่อผลิตพันธุ์พืชที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานภายนอก

3.เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน และภัยธรรมชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ และต้นกล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพตรงตามพันธุ์ ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถใช้เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ และต้นกล้าพันธุ์ปลูกขยายพันธุ์ต่อไป เป็นการลดต้นทุนการผลิต

2.สามารถนำเมล็ดพันธุ์ที่สำรองไว้ไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

ราคาจำหน่ายพันธุ์พืช

มะม่วง

ราคาต้นละ

25

บาท

มะขาม

ราคาต้นละ

25

บาท

มะม่วงหิมพานต์

ราคาต้นละ

15

บาท

มะละกอ

ราคากิโลกรัมละ

3,000

บาท

พริก

ราคากิโลกรัมละ

1,500

บาท

มะเขือเทศ

ราคากิโลกรัมละ

2,000

บาท

มะเขือเปราะ

ราคากิโลกรัมละ

300

บาท

มะเขือยาว

ราคากิโลกรัมละ

400

บาท

ผักบุ้งจีน

ราคากิโลกรัมละ

100

บาท

ถั่วฝักยาว

ราคากิโลกรัมละ

100

บาท

ติดต่อได้ที่
โทรศัพท์

0-4581-4581โทรสาร

0-4581-4561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น