วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การเพาะเมล็ด


การเพาะเมล็ด

การเพาะเมล็ด ที่นิยมปฏิบัติ มี 3 แบบ ดังนี้
1.การเพาะในกระบะเพาะ
เพาะระยะห่าง 10x10 ซม. วางส่วนขั้วของเมล็ดลงในวัสดุเพาะชำ (เฉพาะไม้ผลที่มีเมล็ดใหญ่ เช่น มะม่วง ขนุน) พืชบางชนิดไม่จำเป็นต้องกลบดินจนมิดเมล็ด ในกรณีที่ต้องกลบไม่ควรเกิน 2 - 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเมล็ดพืชนั้น
2. การเพาะในแปลงเพาะ
เตรียมดิน ยกแปลงให้ด้านยาวอยู่ในแนวเหนือใต้ ย่อยดินให้ละเอียด ตากดินไว้ 10 - 15 วัน ใส่ปุ๋ยคอกคลุกเคล้าเข้ากับดิน ถ้าพบว่าดินเป็นกรดต้องใส่ปูนขาว

3. การเพาะในภาชนะ เพาะเมล็ดลงในภาชนะโดยตรง ในกรณีที่เมล็ดพืชมีขนาดเล็กอาจจะเพิ่มจำนวนเมล็ดเป็น 2 - 3 เมล็ด หลังงอกให้ถอนออกเหลือต้นที่สมบูรณ์เพียงต้นเดียว
การปฏิบัติรักษาหลังการเพาะเมล็ด
- การให้น้ำ ต้องใช้บัวรดน้ำ ถ้าใช้สายยางต้องใช้ฝักบัวเสียบต่อปลายท่อ เพื่อชะลอความแรงของน้ำ ควรให้น้ำช่วงเช้าและเย็นทุกวัน
- ควรพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดโรคแมลง เมื่อพบการทำลาย กำจัดวัชพืชโดยใช้มือถอนจะดีที่สุด
- หลังเพาะกล้าในกระบะหรือในแปลงควรคลุมด้วยฟางข้าวเพื่อรักษาความชื้นในแปลงหรือกระบะเพาะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น