วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แนะนำสถานที่ทำงาน

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ตั้งอยู่ที่ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ห่างจากตัวจังหวัด 5 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 550 กิโลเมตร มีหน้าที่ ศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ ได้แก่ พริก มะละกอ มะม่วงอุตสาหกรรม องุ่น มะขามเปรี้ยว มะม่วงหิมพานต์ กล้วยไม้ดิน บัว เบญจมาศ มะลิ และสมุนไพร โดยเน้นการด่าเนินงานวิจัยแบบสหสาขาวิชา ได้แก่ สาขาพืชศาสตร์ วิทยาการเมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงการผลิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และอารักขาพืช
ผลงานที่ผ่านมา
1.วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสวนชนิดต่าง ๆ รวม 10 พันธุ์
2.วิจัยเพื่อแก้ปัญหาการปลูกพืชสวนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะลิลา การปรับปรุงพันธุ์มะละกอ พริก และมะเขือเทศ เป็นต้น
3.ผลิตไม้ผล และพืชผักพันธุ์ดี เพื่อจ่าหน่าย จ่ายแจกแก่ผู้สนใจ

1 ความคิดเห็น: